June

By Shi Tao
As translated by Chip Rolley, Sydney PEN

My whole life

Will never get past “June”
June, when my heart died
When my poetry died
When my lover
Died in romance’s pool of blood

June, the scorching sun burns open my skin
Revealing the true nature of my wound
June, the fish swims out of the blood-red sea
Toward another place to hibernate
June, the earth shifts, the rivers fall silent
Piled up letters unable to be delivered to the d
ead

----------------------------------------------------------

Hunyo
By Shi Tao

Translated into Tagalog by Domingo G. Landicho,
Philippine PEN

Buo kong buhay
Lalaging bahagi ng “Hunyo”
Hunyo, nang pumanaw ang aking puso
Nang pumanaw ang aking tula
Nang ang aking talisuyo
Ay pumanaw sa pakikipagtalik sa paliguang dugo

Hunyo, nang ang silab ng araw
Ay buksan ang aking balat
Ibilad ang kalikasang ganap ng aking sugat
Hunyo, nang ang isda ay pumalaot
Sa dagat ng pulang dugo
Patugpa sa ibang lugal para magbanyuhay
Hunyo, nang ang lupa ay yumanig,
Ang mga ilog ay tumahimik
Nagtimbon ng mga pahina
Na hindi maihatid sa mga pumanaw

0 comments: